Obrazovni materijali – 2018

Edukacija za prekršajne suce
Edukacija za prekršajne suce

EU i međunarodno pravo
Pravosudna suradnja putem Eurojust-a
Zakon o međunarodnom privatnom pravu

Građansko i građansko postupovno pravo
Pretpostavke za valjanost i raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju
Rješavanje vlasničkih sporova u kojima je stranka RH izvansudskim putem (sklapanje nagodbe temeljem članka 186a. ZPP)
Sporna pitanja i aktualna sudska praksa – zbornik radova
Troškovi parničnog postupka

Kazeno i kaznenopostupovno pravo
Novela ZPSKS-EU
Odgovorne osobe trgovačkih društava kapitala i određivanje djelokruga njihovih poslova
Provođenje dokaza vještačenjem u postupku pred državnim odvjetnikom, sudom ili upravnim tijelom
Ujednačavanje sudske prakse općinskih i županijskih sudova

Poseban program za službenike u pravosuđu
Priručnik za polaznike Edukacija za polaganje posebnog stručnog ispita za ovlaštenog referenta u sudskom registru

Prekršajno pravo
Dijete – svjedok ili žrtva u prekršajnom postupku
Financijski prekršaji s osvrtom na odredbe Prekršajnog zakona i relevantnu praksu ESLJP-a
Primjena odredbi Prekršajnog zakona u prekršajnim postupcima pred tijelima državne uprave

Trgovačko pravo
Predstečajni postupak
Sloboda kretanja trgovačkih društava u EU
Unovčenje imovine stečajnog dužnika

Upravno pravo
Aarhuška konvencija
Ustavnosudska kontrola akata donesenih u objektivnom upravnom sporu

Vještine
Postupanje sa teškim strankama i upravljanje stresom

Zemljišnoknjižno pravo 
Etažno vlasništvo

 

Skip to content