Dosadašnji projekti

Projekti u kojima je Pravosudna akademija bila korisnik:

– CARDS 2001 “Reforma pravosuđa – podrška Pravosudnoj akademiji”

– CARDS 2003 “Stručno usavršavanje državnih odvjetnika”

– PHARE 2005 “Podrška Pravosudnoj akademiji – razvoj sustava obuke za buduće suce i državne odvjetnike”

– IPA 2008 “Podrška uspostavi Državne škole za pravosudne dužnosnike”

– IPA 2008 Twinning Light (Leftovers) “Jačanje rada Državne škole za pravosudne dužnosnike kroz unaprjeđenje njezinih programa stručnog usavršavanja i tijeka rada”

– IPA 2009 “Profesionalni razvoj savjetnika u pravosudnim tijelima te budućih sudaca i državnih odvjetnika kroz uspostavu samoodrživog sustava obuke”

– IPA 2011 “Jačanje rada Pravosudne akademije kroz razvoj kurikuluma i stručno usavršavanje u području korištenja vještačenja”

– MATRA FLEX “Podrška Pravosudnoj akademiji u razvoju programa iz prava Europske unije”

– MATRA FLEX “Približavanje pravosuđa javnosti – uloga glasnogovornika u pravosuđu”

– Projekt o edukaciji glasnogovornika “Jačanje sudova u odnosima s medijima”

– ABA/CELLI Program “Unaprjeđenje sudovanja za ratne zločine u Hrvatskoj”

– GOF/Uniting Europe Program “Podrška izgradnji kapaciteta Pravosudne Akademije”
Dosadašnji projekti u kojima je PA bila dionik/sukorisnik/pridruženi partner:

– CARDS 2001 “Intelektualno vlasništvo u Republici Hrvatskoj – autorsko i druga prava”

– CARDS 2003 “Potpora reformi hrvatskih sudova”

– Regionalni CARDS 2003 – Modul 4

– CARDS 2004 “Suzbijanje trgovanja ljudima”

– CARDS 2004 “Podrška učinkovitijem i suvremenijem radu i funkcioniranju Upravnog suda Republike Hrvatske”

– CARDS 2004 “Unaprjeđenje upravljanja sudom i sudskim spisima na Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske i odabranim prekršajnim sudovima”

– PHARE 2005 “Jačanje kapaciteta upravljanja i provedbe politike tržišnog natjecanja i državnih potpora u Republici Hrvatskoj”

– PHARE 2006 “Jačanje primjene prava intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj”

– PHARE 2006 “Podrška upravljanju sudom i unaprjeđenje upravljanja sudskim spisima”

– PHARE 2006 “Usklađivanje i objavljivanje sudske prakse”

– IPA 2007 “Jačanje međuagencijske suradnje u borbi protiv korupcije”

– IPA 2007 “Provedba politika tržišnog natjecanja i državnih potpora u Republici Hrvatskoj”

– IPA 2007 “Jačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta za Hrvatsku agenciju za poštu i elektroničke komunikacije”

– IPA 2007 “Jačanje savjetodavne i nadzorne uloge Agencije za zaštitu osobnih podataka”

– IPA 2008 “Razvoj probacijskog sustava u Republici Hrvatskoj”

– IPA 2008 “Provedba novog Zakona o zaštiti okoliša usklađenog sa zakonodavstvom EU-a u slučajevima kaznenih djela protiv okoliša”

– IPA 2008 “Provedba Aarhuške konvencije u zemljama Jadrana”

– IPA 2008 “Potpora reformi kaznenog postupka”

– IPA 2009 “Jačanje kapaciteta u području suzbijanja seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece, te pružanja pomoći ranjivim žrtvama kriminaliteta”

– IPA 2009 “Uspostava cjelovitog sustava zaštite od diskriminacije”

– IPA 2010 “Regionalna suradnja u kaznenom pravosuđu: Jačanje kapaciteta u borbi protiv kibernetičkog kriminala”

– MATRA MAT “Jačanje kapaciteta Ministarstva pravosuđa”

– TEMPUS “Strani jezici na području prava” (FLIFL)

Naziv projekta: Aktivna obuka o Povelji o temeljnim pravima EU-a kroz interakciju nacionalnih iskustava (ACTIONES)
Nositelj: Europski sveučilišni institut iz Firence (EUI, European University Institute)

Naziv projekta: Poboljšanje pravosudne suradnje u građanskim stvarima – Organizacija niza interaktivnih jezičnih seminara
Nositelj: Akademija za europsko pravo (ERA, Europäische Rechtsakademie)

Naziv projekta: Stručno usavršavanje sudaca u području osiguravanja prava građana Europske unije u kaznenim postupcima
Nositelj: Ministarstvo pravosuđa Republike Rumunjske

Naziv projekta: Stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika o Uredbi Bruxelles II: od juga do istoka
Nositelj: Sveučilište u Milanu – Bicocca

Naziv projekta: Planiranje budućnosti prekograničnih obitelji: put kroz koordinaciju – EUFam’s
Nositelj: Sveučilište u Milanu

Naziv projekta: Poboljšanje jezičnih kompetencija kao što su razumijevanje, terminološke jedinice i tumačenje za pravosudne dužnosnike i službenike u svrhu učinkovite komunikacije u prekograničnoj suradnji
Nositelj: Pravosudna akademija Češke

– Povelja Europske unije o temeljnim pravima u sudskom postupku“ (The Charter of Fundamental Rights and its Application in Judicial Practice)
Nositelj: Ured pučke pravobraniteljice, u suradnji s projektnim partnerima – Institutom za ljudska prava Ludwig Boltzmann iz Beča, Institutom za pravna i društvena istraživanja iz Poljske, Institutom za međunarodne pravne studije iz Italije i Centrom za europsko ustavno pravo iz Grčke
Status Pravosudne akademije: Pridruženi partner bez financijskog doprinosa
Kratki opis projekta: Unutar projekta organizirane su edukacije za suce o Povelji o temeljnim pravima, pojedinim pravima iz Povelje i primjeni Povelje o temeljnim pravima u području azila, kao i radne konferencije, koje su služile kao prilika za stručnjake iz država članica koje sudjeluju u projektu za razmjenu iskustva i primjera dobre prakse o (izazovima) primjene Povelje o temeljnim pravima u nacionalnim kontekstima.

U okviru projekta je izrađena mrežna stranica s pregledom ključnih presuda Suda EU-a. Poveznica na tu stranicu je: https://charter.humanrights.at/ te objavljena e-knjiga o primjeni Povelje o temeljnim pravima u području azila: http://www.editorialescientifica.com/shop/e-book/asylum-and-the-eu-charter-of-fundamental-rights-detail.html.

– Europski seminar – suradnja između država članica Europske unije u svrhu rješavanja građanskih predmeta koji se odnose na nezakonito odvođenje ili zadržavanje djeteta
Nositelj: Ministarstvo pravosuđa Republike Rumunjske
Status Pravosudne akademije: pridruženi partner
Kratki opis projekta: Organizacija seminara za oko 150 pravnika praktičara iz država članica EU-a koji rade u području obiteljskog prava, od kojih 5 sudaca iz RH te izrada obrazovnog materijala/priručnika na temu nezakonitog odvođenja ili zadržavanja djeteta.
Priručnik: Handbook on the cooperation between the EU Member States for the purposes of solving the civil cases regarding the wrogful removal ore retention of a child.

– Put k učinkovitom europskom pravosuđu (RE-Jus): izobrazba pravosuđa za učinkovitu zaštitu od kršenja temeljnih prava
https://www.rejus.eu/
Nositelj: EUI u suradnji sa Sveučilištem u Trentu
Status Pravosudne akademije: Pridruženi partner bez financijskog doprinosa
Kratki opis projekta: Sveučilište u Trentu, u suradnji sa Sveučilištem u Versaillesu, poljskim Institutom za pravne studije, Sveučilištem u Amsterdamu i pravosudnim akademijama iz Hrvatske, Irske, Italije, Rumunjske, Slovenije i Španjolske proveo je projekt ‘Put k učinkovitom pravosuđu u Europi (RE-Jus): Stručno usavršavanje sudaca usmjereno učinkovitom rješavanju povreda temeljnih prava’. Projekt se financirao iz sredstava Programa pravosuđe Europske unije, a obuhvaćao je osposobljavanje nacionalnih sudaca i drugih pravnika vezano uz ostvarivanje temeljnih prava u Europskoj uniji, fokusirajući se na tri područja: prava potrošača, zaštita podataka i migracije. Završna konferencija projekta, kojom je projekt finaliziran, održala se u listopadu 2018. u Bruxellesu.

– Europska pravosudna suradnja kroz praksu nacionalnih sudova u zaštiti temeljnih prava – neistraženi potencijali metodologije pravosudnog dijaloga

„Tijek elektroničkih dokaza u kaznenim postupcima“ („The life cycle of the electronic evidence in criminal proceedings“)
Korisnik: Akademija za europsko pravo (ERA)
Status Pravosudne akademije: projektni partner s financijskim doprinosom
Aktivnosti: Organizacija serije od 6 seminara u različitim gradovima EU-a (uključujući Zagreb) i edukacija ukupno 240 pravnika praktičara
Provedba: 2016.-2018.

Usavršavanje nacionalnih sudaca u području ekonomije tržišnog natjecanja („Training of National Judges on Economics for Competition Law“)
Korisnik: Akademija za europsko pravo (ERA)
Status Pravosudne akademije: Pridruženi partner s financijskim doprinosom
Aktivnosti: Organizacija 4 seminara za 160 sudaca iz država članica u Lisabonu, Solunu, Bukureštu i Trieru, u periodu od 4/2017 – 9/2018.
Provedba: 2016.-2018.

Projekt „Izgradnja učinkovitije zaštite: transformacija sustava suzbijanja nasilja nad ženama“
Korisnik: Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova
Status Pravosudne akademije: projektni partner bez financijskog doprinosa
Aktivnosti: Tri radionice za suce i tri radionice za zamjenike državnih odvjetnika u 2019. za ukupno 100 polaznika (57 iz redova sudaca i sudskih savjetnika te 43 iz redova zamjenika općinskih i županijskih državnih odvjetnika)
Provedba: 2017.-2019.

Projekt e-NACT – e-učenje o Povelji u nacionalnom kontekstu (e-learning National Active Charter Training)
Korisnik: Europski sveučilišni institut (EUI)
Status Pravosudne akademije: projektni partner bez financijskog doprinosa
Aktivnosti: Razvoj 5 online modula; 10 nacionalnih radionica u raznim državama članicama EU-a; 6 međunarodnih radionica; uspostava proširene baze sudske prakse na temelju baza koje su prethodno razvijene kroz druge projekte EUI-a; Izrada smjernica za poučavanje prema metodologiji ovog projekta
Provedba: 2017.-2019.

Projekt HELPLINE – Kako ekspertiza dovodi do prevencije, učenja, identifikacije, umrežavanja i suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja
Korisnik: Udruga B.a.B.e.
Status Pravosudne akademije: projektni partner bez financijskog doprinosa
Aktivnosti: multisektorske radionice za suce i državne odvjetnike, policijske službenike, zdravstvene radnike, predstavnike centara za socijalnu skrb i nevladinih udruga
Izvor financiranja: Program EU-a „Prava, jednakost i građanstvo 2014.-2020.“
Kontakt osoba u Pravosudnoj akademiji: Anita Lazarin (anita.lazarin@pravosudje.hr)

Skip to content