O programu

Cjeloživotno stručno usavršavanje na zakonu je utemeljeno pravo i obveza sudaca/sutkinja, državnih odvjetnika/-ica, odnosno njihovih zamjenika/-ica te sudskih i državnoodvjetničkih savjetnika/-ica. Pravosudna akademija sa svojih pet podružnica – Regionalnih centara (Zagreb, Varaždin, Osijek, Rijeka i Split) središnja je institucija čiji je zadatak, između ostalog, omogućiti da se to pravo ostvari, odnosno da se te obveze izvrše.

Program stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika/-ica i savjetnika/-ica u pravosudnim tijelima podijeljen je u tri kategorije: prvu čine osnovne grane prava (građansko pravo, kazneno pravo, trgovačko pravo, prekršajno pravo, upravno pravo te europsko pravo), drugu standardi u obavljanju profesije pravosudnih dužnosnika/-ica (etika i deontologija profesije pravosudnog dužnosnika/-ice), dok treću kategoriju čini razvoj vještina (komunikacija, vještine upravljanja, informatička edukacija, obuka voditelja radionica, usavršavanje mentora itd.). Program i stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika strukturirani su tako da je u pravilu pravna materija unutar godišnjeg programa stručnog usavršavanja zastupljena sa 40 %, interdisciplinarne teme s 30 % te jačanje socijalnih i praktičnih vještina s 30 %. Unutar te podjele, osim standardnih radionica usmjerenih na problematiku s kojom se susreće većina sudaca/sutkinja i državnih odvjetnika/-ica, odnosno njihovih zamjenika/-ica, organiziramo i specijalističke radionice usmjerene usko specijaliziranom području prava.

Program cjeloživotnog stručnog usavršavanja razvija se i za stručno usavršavanje drugih sudionika u postupcima pred pravosudnim tijelima (stalnih sudskih vještaka, stalnih sudskih procjenitelja, stalnih sudskih tumača, stečajnih upravitelja, povjerenika u postupcima stečaja potrošača, kandidata za polaganje stručnih ispita i dr.)

Obrazovne aktivnosti utvrđene navedenim programom provode se najčešće u obliku radionica za skupine od dvadesetak polaznika/-ica, s interaktivnim pristupom i naglaskom na aktivnoj ulozi sudionika. Manji broj aktivnosti provodi se u obliku okruglih stolova te seminara i konferencija koje su namijenjene većem broju polaznika/-ica, s naglaskom na ex cathedra pristup.

Voditelji/-ice obrazovnih aktivnosti Pravosudne akademije (predavači/-ice) su za to osposobljeni suci/sutkinje i državni odvjetnici/-ice, odnosno njihovi zamjenici/-ice, te sveučilišni nastavnici/-e, ali i drugi stručnjaci raznih profesija.

Za pojedine teme razvijaju se obrazovni materijali u obliku priručnika za voditelje/-ice, odnosno priručnika za polaznike/-ice, u čijoj izradi sudjeluju istaknuti pravosudni dužnosnici/-ice, nastavnici/-e pravnih fakulteta te stručnjaci iz drugih područja.

Nacrt Programa stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika/-ica i savjetnika/-ica u pravosudnim tijelima za svaku kalendarsku godinu donosi Programsko vijeće Pravosudne akademije prateći smjernice Upravnog vijeća PA. Programsko vijeće PA također, za svaku kalendarsku godinu, određuje voditelje obrazovnih aktivnosti i autore obrazovnih materijala na temelju javnog poziva.

Nositelj, vrsta, način prijavljivanja za sudjelovanje u pojedinim vrstama stručnog usavršavanja, trajanje i vrednovanje stalnog stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika/-ica propisano je Pravilnikom o pristupu stručnom usavršavanju („„Narodne novine“ 15/18 i 41/18.).

Program cjeloživotnog stručnog usavršavanja uključuje i stručno usavršavanje drugih sudionika u postupcima pred pravosudnim tijelima (stalnih sudskih vještaka, stalnih sudskih procjenitelja, stalnih sudskih tumača, stečajnih upravitelja, povjerenika u postupcima stečaja potrošača, kandidata za polaganje stručnih ispita i dr.)

Skip to content